S T A T U T

KAJAK KANU KLUBA „ZAGREB“

 

I

OSNOVNE ODREDBE


Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Kluba; prestanku postojanja Kluba; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba te drugim pitanjima od značaja za Klub.

Članak 2.

Naziv Kluba je: KAJAK KANU KLUB „ZAGREB“
Skraćeni naziv Kluba je: KKK „ZAGREB“.
Sjedište Kluba je u Zagrebu, Savska cesta 193. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština Kluba.
Klub djeluje na području Grada Zagreba.

Članak 3.

Kajak kanu klub „Zagreb“ je športska udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Kajak kanu klub „Zagreb“ je neprofitna pravna osoba.
Kajak kanu klub „Zagreb“ je nestranačka, nevladina i neprofitna športska udruga i udruga tehničke kulture slobodno udruženih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese te javne potrebe u športu i tehničkoj kulturi.
Kajak kanu klub „Zagreb“ je utemeljen 1921. godine pod imenom KK „Zagreb“ i tako je djelovao do 1941. godine. U razdoblju od 1941. do 1954. godine klub djeluje pod nazivom KK „Vir“. Od 1954. godine klub djeluje pod imenom KK „Slavija“.
Klub je pravni sljednik društvenih organizacija iz stavka 3. ovog članka.

Članak 4.

Klub ima pečat.
Pečat Kluba je okruglog oblika promjera 30 mm s ispisanim nazivom Kluba uz rub pečata, a u središtu je znak Kluba.
Uporaba i čuvanje pečata uređuje se uputstvom Izvršnog odbora.
Klub ima svoj znak, zastavu i boju.
Znak Kluba je usvojeni znak Kajak kanu kluba „Zagreb“ s apliciranim simbolima kajakaškog športa.
Zastava Kluba je plavo-žute boje sa skraćenim nazivom Kluba bijele boje.
Boje Kluba su plava i žuta.

Članak 5.

Klub zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

II

CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI I
GOSPODARSKE DJELATNOSTI KLUBA

Članak 6.

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kajak kanu športa i tehničke kulture u Gradu Zagrebu.
Klub sukladno ciljevima djeluje na području športa i tehničke kulture.

Članak 7.

Djelatnosti Kluba su:
- planiranje rada i razvitka kajak kanu športa;
- organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja;
- poduka i trening djece i mladeži;
- športska priprema osoba s invaliditetom;
- športska poduka osoba s invaliditetom;
- pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske odnosno državne reprezentacije;
- organizacija i razvijanje športske rekreacije svojih članova;
- upravljanje športskim objektima kojih je Klub vlasnik ili korisnik;
- poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada;
- skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba;
- ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom;
- organiziranje i vođenje športskog natjecanja te sudjelovanje u športskim natjecanjima;
- provođenje programa tehničke kulture;
- samogradnja, popravljanje i održavanje čamaca i opreme;
- ekološko očuvanje vodenih i ostalih površina;
- razvijanje programa međunarodne suradnje;
- izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti;
- organiziranje i provođenje športskih natjecanja i športskih priredbi;
- organiziranje i provođenje pustolovno športskih i dr. projekata;
- organiziranje športskih edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja športom i tjelesnim vježbanjem.

Članak 8.

Djelovanje Kluba je javno. Javnost djelovanja Kluba ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:
- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim, izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
- objavom na mrežnim stranicama;
- putem medija.

III

ČLANSTVO U KLUBU

Članak 9.

Članom Kluba može postati svaka fizička osoba državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, sukladno Zakonu o udrugama i ovom Statutu.
Članom Kluba postaje se upisom u registar članova kojeg vodi tajnik Kluba.
Član Kluba daje izjavu (ispunjava pristupnicu) kojom izjavljuje da želi postati član društva te kojom daje svoj pristanak na korištenje svojih osobnih podataka za potrebe vođenja popisa članova Kluba i za potrebe članstva u Klubu. Za maloljetnu osobu mlađu od 18 godina pisanu suglasnost, odnosno izjavu o učlanjivanju, daje zakonski zastupnik ili skrbnik.
Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica, čiji je izgled i sadržaj na prijedlog Izvršnog odbora potvrđen na Skupštini Kluba.
Način izdavanja članskih iskaznica utvrđuje Izvršni odbor Kluba.

Članak 10.

Registar članova vodi se u elektroničkom obliku i obavezno sadrži podatke o imenu i prezimenu, odnosno nazivu člana, OIB-u člana, datumu rođenja člana, odnosno datumu osnivanja pravne osobe člana, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Klubu.

Kategorije članstva su sljedeće:
- redovno članstvo;
- redovno-pomladak;
- pridruženo članstva;
- podupiruće članstvo (sponzori);
- počasno članstvo.

Redovno članstvo Kluba čine poslovno sposobni športski natjecatelji (amateri i profesionalci), veterani i veteranke Kluba te stručni profesionalni i honorarni djelatnici - treneri i športski djelatnici u tijelima Kluba, koji redovno izvršavaju svoje obveze prema Klubu (plaćanje članarine), aktivno sudjeluju u radu i aktivnostima Kluba.

Redovno članstvo stječe se nakon godinu dana statusa pridruženog članstva.

Obveze redovnih članova su:
- pridržavati se odredaba Statuta i ostalih akata Kluba;
- aktivnim sudjelovanjem pridonositi ciljevima Kluba te čuvanju njegovog ugleda;
- pridržavati se profesionalnih etičkih načela;
- redovito i savjesno podmirivati svoje obveze prema Klubu po odluci lzvršnog odbora o reguliranju članarine;
- redovito sudjelovati na seminarima i dodatnim obrazovnim aktivnostima koje organizira Klub.

Prava redovnih članova su:
- da biraju i budu birani u tijela Kluba;
- da sudjeluju i odlučuju u tijelima Kluba;
- da sudjeluju i odlučuju u radnim skupinama Kluba;
- da budu obaviješteni o radu Kluba;
- da ostvare popuste i pogodnosti na događanja u Kluba prethodno odlučene od strane Izvršnog odbora.

Redovno-pomladak čine članovi športski natjecatelji (amateri i profesionalni) - mlađi od 18 godina, koji sudjeluju u športskim natjecanjima i športskoj pripremi u određenoj kategoriji natjecanja (škola kajaka, kadeti, juniori) te redovno izvršavaju svoje obveze prema Klubu (plaćanje članarine), aktivno sudjeluju u radu i aktivnostima Kluba.

Članovi redovno-pomladak, odnosno jedan od njihovi zakonskih zastupnika ili skrbnika - potpisnici pristupnice za upis u Klub za malodobne članove, imaju pravo međusobno se organizirati te odabrati jednog predstavnika u Skupštinu Kluba.
Mandat izabranog predstavnika traje do opoziva.

Predstavnik članova redovno-pomladak upisuje se u registar članova, ali je oslobođen plaćanja članarine dok god je malodobnik u kategoriji članstva redovno-pomladak.

Obveze članova redovno-pomladak i predstavnika su:
- pridržavati se odredaba Statuta i ostalih akata Kluba;
- aktivnim sudjelovanjem pridonositi ciljevima Kluba te čuvanju njegovog ugleda;
- pridržavati se profesionalnih etičkih načela;
- redovito i savjesno podmirivati svoje obveze prema Klubu po odluci Izvršnog odbora o reguliranju članarine;
- redovito sudjelovati na seminarima i dodatnim obrazovnim aktivnostima koje organizira Klub.

Prava članova redovno-pomladak putem predstavnika su:
- da budu obaviješteni o radu Kluba;
- da ostvare popuste i pogodnosti na događanja u Klubu prethodno odlučena od strane lzvršnog odbora;
- da putem predstavnika aktivno sudjeluju i odlučuju u svim odborima i Skupštini;
- da biraju i budu birani u tijela Kluba;
- da sudjeluju i odlučuju u radnim skupinama Kluba.

Pridruženo članstvo čine svi novo upisani članovi u registar članova Kluba, od dana upisa ovog Statuta u Registar udruga Republike Hrvatske, koji uz plaćanje upisnine i članarine sudjeluju u športskim i ostalim aktivnostima koje organizira Klub.

Obveze pridruženîh članova su:
- pridržavati se odredaba Statuta i ostalih akata Kluba;
- aktivnim sudjelovanjem pridonositi ciljevima Kluba te čuvanju njegovog ugleda;
- redovito i savjesno podmirivati svoje obveze prema Klubu po odluci Izvršnog odbora o reguliranju članarine i upisnine.

Prava pridruženih članova su:
- da budu obaviješteni o aktivnostima Kluba;
- da ostvare popuste i pogodnosti na događanja u Kluba prethodno odlučena od strane Izvršnog odbora;
- da mogu postati redoviti članovi uz ispunjenje uvjeta propisanih Statutom;
- da sudjeluju u radnim skupinama Kluba;
- da nazoče sjednicama lzvršnog odbora te sjednicama Skupštine bez prava odlučivanja.

Pridruženi član može postati redoviti član uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
- da je pridruženi član Kluba godinu dana;
- da ispunjava sve obveze pridruženog člana propisane ovim Statutom;
- da je po proteku roka iz alineje 1 ovog stavka i ispunjenju obveza pridruženog člana propisanih ovim Statutom podnio zahtjev Izvršnom odboru Kluba za prijem u redovno članstvo.

Izvršni odbor Kluba odlučuje o podnesenome zahtjevu pridruženog člana za prijem u redovno članstvo odlukom koju u pisanom obliku s obrazloženjem u roku od 15 dana od donošenja odluke dostavlja  pridruženom članu - podnositelju zahtjeva za prijem u redovno članstvo.
Ako Izvršni odbor ne usvoji zahtjev pridruženog člana za prijem u redovno članstvo, odluku o tome s obrazloženjem u pisanome obliku dostavlja u roku od 15 dana od donošenja odluke, pridruženom članu - podnositelju zahtjeva za prijem u redovno članstvo.
Pridruženi član - podnositelj zahtjeva za prijem u redovno članstvo ima pravo prigovora na odluku Izvršnog odbora kojom se odbija zahtjev za prijem u redovno članstvo, a koji prigovor upućuje Skupštini u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke.
Do donošenja odluke Skupštine te u slučaju da Skupština potvrdi odluku Izvršnog odbora i ne usvoji zahtjev za prijem u redovno članstvo, pridruženi član ostaje u statusu pridruženog članstva narednih godinu dana nakon čega stječe pravo ponovnog podnošenja zahtjeva za prijem u redovno članstvo.

Podupiruće članstvo (sponzori) čine fizičke ili pravne osobe koje podupiru Klub u pokretninama ili nekretninama u visini iznosa utvrđenim odlukom Izvršnog odbora.
Podupirući članovi ne sudjeluju u radu tijela Kluba te nemaju prava ni obveze pridruženih te redovnih članova Kluba.

Počasno članstvo čine fizičke i pravne osobe koje su izuzetno zaslužne za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Kluba.
Počasnog člana proglašava Skupština Kluba na temelju njegovog prethodnog pisanog pristanka i na prijedlog Izvršnog odbora.
Stjecanjem statusa počasnog članstva član je oslobođen članarine.
Počasni članovi ne sudjeluju u radu tijela Kluba te nemaju prava ni obveze poput redovnih, redovno-pomladak i pridruženih članova Kluba

Članak 11.

Visinu članarine i upisnine određuje Izvršni odbor Kluba.
Izvršni odbor Kluba određuje iznos članarine i upisnine za svaku tekuću godinu te je dužan o svim izmjenama obavijestiti sve članove mjesec dana prije stupanja odluke o izmjenama članarine na snagu.
Član ima pravo biranja načina plaćanja, a uz pisani zahtjev Izvršnom odboru isti se može promijeniti jednom godišnje.
Članarina se plaća mjesečno kroz godinu, kvartalno na početku svakog kvartala ili jednom godišnje na početku tekuće godine.

Članak 12.

Prava, obveze i odgovornosti članova su:
- plaćanje članarine;
- bavljenje aktivnostima Kluba;
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba;
- čuvanje i podizanje ugleda Kluba;
- čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza;
- bavljenje športskom aktivnošću i aktivnošću u održavanju i samogradnji čamaca i druge opreme, te očuvanju vodenih i drugih površina;
- izvršavanjem preuzetih obveza.

Članak 13.

Članstvo u Klubu prestaje:
- dragovoljnim istupom;
- neplaćanjem članarine;
- isključenjem;
- neplaćanjem članarine prema prethodno dogovorenom modelu.
Član se briše iz registra članova bez posebne odluke ako do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Stegovna komisija. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Kluba o isključenju je konačna.
Stegovna odgovornost članova propisana je poslovnikom Stegovne komisije.

Članak 14.

Klub se može udružiti u športski savez i u druge športske asocijacije. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 15.

Spor/sukob interesa u Klubu postoji ako se radi o pravima i interesima članova Kluba kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Kluba u cjelini, odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova Kluba.
Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština.
Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Klubom na temelju kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Klubu da riješi spor/sukob interesa.
Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, Klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

V

TIJELA KLUBA

Članak 16.

Tijela Kluba su:
- Skupština;
- Izvršni odbor;
- Nadzorni odbor;
- predsjednik;
- dopredsjednik;
- tajnik;
- Stegovna komisija.

Članovi tijela športskog Kluba i osobe za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akata športskog kluba ne mogu biti osobe iz članka 13. i članka 27. stavka 3. Zakona o udrugama


SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
Skupštinu s pravom glasa čine svi redovni članovi i predstavnik redovnih-pomladak članova izabran sukladno članku 10. ovog Statuta.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Kluba, Izvršni odbor ili Nadzorni odbor Kluba.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.

U slučaju isteka mandata tijelima Kluba Skupštinu Kluba saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Kluba koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Kluba.

Članak 20.

Skupštinom predsjedava predsjednik Kluba. U odsutnosti predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
Izbornu Skupštinu vodi radno predsjedništvo od tri člana koje na prijedlog predsjednika ili Izvršnog odbora imenuju nazočni članovi.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i ovjerovitelji, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine.
Ako Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština može, nakon jednog sata čekanja pozvanih članova, početi s radom i donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje četvrtina članova Skupštine.
Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina, i to javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.
Članovi Skupštine sjednici mogu nazočiti osobno prisustvom ili prisustvom putem video veze.

Članak 22.

Skupština Kluba:
- utvrđuje politiku rada Kluba;
- usvaja Statut Kluba i njegove izmjene i dopune;
- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
- usvaja godišnje financijsko izvješće;
- donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba;
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti;
- odlučuje o udruživanju u športske saveze i druge športske asocijacije;
- bira i razrješava predsjednika i tajnika;
- bira i razrješava članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Stegovne komisije;
- bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu;
- imenuje i opoziva likvidatora Kluba;
- daje smjernice za rad Kluba;
- proglašava počasne članove kluba;
- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Kluba;
- odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Kluba;
- donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Kluba);
- odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Kluba.

 

IZVRŠNI ODBOR

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor Kluba između zasjedanja Skupštine.
Skupština bira Izvršni odbor koji ima sedam članova.
Predsjednik Kluba je po dužnosti član i predsjednik Izvršnog odbora i mandatar za sastav Izvršnog odbora.
Izvršni odbor je izvršno i operativno tijelo. Predsjednik Kluba saziva sjednice Izvršnog odbora.
Izvršni odbor:
- bira i imenuje dopredsjednika Kluba;
- bira i imenuje trenere i pomoćne trenere Kluba;
- utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje;
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba;
- upravlja imovinom Kluba;
- podnosi izvješća o radu Skupštini Kluba;
- imenuje komisije, stručne timove i druga radna tijela prema potrebi te im određuje zadatke;
- predlaže počasne članove Kluba;
- određuje predstavnike Kluba za razne skupove i organe viših športsko-tehničkih i drugih udruga;
- odlučuje o visini upisnine i članarine;
- predlaže izgled članske iskaznice i određuje način izdavanja;
- obavlja i druge poslove predviđene važećim propisima, Statutom i drugim općim aktima Kluba;
- donosi pravilnik kojim odlučuje o nagradama i naknadama i potporama, te besplatnom korištenju objekata i opreme.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Izvršni odbor može osnovati povremene komisije, stručne timove i druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisija, stručnih timova ili drugih radnih tijela utvrđuje se njihov sastav i zadaća, vrijeme na koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.
Sjednicu Izvršnog odbora saziva predsjednik Kluba.
Odluke Izvršnog odbora donose se većinom glasova svih članova Izvršnog odbora.
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a mora ju se održati najmanje jednom u tri mjeseca.
Na sjednici Izvršnog odbora vodi se zapisnik. Zapisnik vodi tajnik, a potpisuju ga tajnik i predsjednik Kluba.
Zaključci se stavljaju na oglasnu ploču i šalju svim članovima Izvršnog i Nadzornog odbora.
Sjednice Izvršnog odbora mogu se održavati osobnim prisustvom na mjestu održavanja, telefonski ili uključivanjem putem video veze
Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Skupštini.
Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine.
Skupština može opozvati člana Izvršnog odbora ili Izvršni odbor u cjelini ako smatra da su povrijedili ovaj Statut ili ciljeve djelovanja koje je utvrdila Skupština ili nisu izvršili odluke Skupštine, ako je time Klubu nanesena značajnija šteta.
Izvršni odbor ili član Izvršnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.
Prijedlog za opoziv pojedinog člana Izvršnog odbora može podnijeti predsjednik Kluba,
Nadzorni odbor ili najmanje pet članova Skupštine.
U slučaju opoziva ili ostavke predsjednika ostavku podnose svi članovi Izvršnog odbora.

NADZORNI ODBOR

Članak 24.

Nadzorni odbor Kluba prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom.
O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu Kluba i tijelo čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje je li djelatnost Kluba u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Kluba.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje kluba.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština iz reda redovitih članova kluba.
Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora između sebe.
Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovno birani.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.
Opoziv članova Nadzornog odbora obavlja se na način na koji su izabrani, a iz razloga koji su navedeni za članove Izvršnog odbora.

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 25.

Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.
Stegovni postupak provodi Stegovna komisija, sastavljena od tri člana, koje bira i opoziva Skupština.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjednik, Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.
Mandat članova Stegovne komisije traje četiri godine.
U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
- opomena;
- zabrana rada u Klubu na određeno vrijeme;
- privremeno isključenje iz Kluba i trajno isključenje iz Kluba.

Zabrana rada u Klubu može se donijeti u trajanju najdulje od godinu dana, a privremeno isključenje može trajati najviše tri godine.
Odluke se donose većinom glasova članova Stegovne komisije u pisanom obliku, o čemu izvješćuje Skupštinu i Izvršni odbor.
Protiv odluke Stegovne komisije može se u roku 15 dana, računajući od dana dostave odluke podnijeti žalba Skupštini.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

PREDSJEDNIK

Članak 26.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik Kluba.
Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba na mandat od četiri godine.
Za predsjednika Kluba može biti izabran samo državljanin Republike Hrvatske.
Predsjednika Kluba predlaže Izvršni odbor.
Predsjednik Kluba je po funkciji ujedno i predsjednik Izvršnog odbora.
Predsjednik Kluba može ponovno biti biran.

Članak 27.

Predsjednik:
- zastupa i predstavlja Klub;
- saziva Skupštinu Kluba;
- rukovodi radom Izvršnog odbora i Skupštine Kluba;
- vodi poslove Kluba sukladno odlukama Izvršnog odbora i Skupštine;
- odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;
- utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Izvršnom odboru na razmatranje i prihvaćanje;
- predlaže Izvršnom odboru programe djelatnosti i planove rada;
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba;
- brine o imovini Kluba;
- podnosi izvješća o radu Kluba Izvršnom odboru i Skupštini;
- predlaže komisije i slična tijela prema potrebi Izvršnom odboru;
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Kluba;
- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba;
- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba;
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba.

Članak 28.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini Kluba.
Predsjednik podnosi Skupštini Kluba godišnje izvješće o svom radu.
Klub prema trećim osobama predstavljaju predsjednik Kluba i dopredsjednik Kluba.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje Kluba.

DOPREDSJEDNIK

Članak 29.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik,
kojeg bira Izvršni odbor Kluba.
Mandat dopredsjednika traje četiri godine.

TAJNIK

Članak 30.

Tajnika Kluba na prijedlog Izvršnog odbora bira i imenuje Skupština za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu.
Tajnik Kluba za svoj rad odgovara Skupštini i Izvršnom odboru.
Tajnik je po svojoj funkciji član Izvršnog odbora.
Po prestanku tajničke dužnosti prestaje biti i član Izvršnog odbora.
Tajnik Kluba vodi registar članova te skrbi o članskim zahtjevima i obavezama.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti tajnika zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.
Tajnik kluba je organizator rada i poslovanja Kluba, a posebno:
- skrbi o uvjetima rada i djelovanja;
- obavlja stručno-administrativne poslove i odgovara za pripremu sjednica tijela kluba;
- priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad Kluba;
- brine o pravodobnom provođenju odluka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Kluba;
- vodi zapisnike i pismohranu Kluba;
- brine o ispunjavanju zakonom, ugovorom ili na drugi način preuzetîh obaveza Kluba;
- zajedno s predsjednikom organizira suradnju Kluba i održava veze s tijelima drugih udruga, saveza i zajednica;
- brine o obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Kluba;
- zastupa Klub;
- pomaže predsjedniku u obnašanju njegovih obaveza i dužnosti;
- sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba;
- dostavlja zapisnik s redovne, izborne i izvanredne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga;
- obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Skupštine, Izvršnog odbora ili predsjednika kluba.

Članak 31.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Kluba Skupština, Izvršni odbor ili predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 32.

Imovinu Kluba čine:
- novčana sredstva koja je Klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima;
- novčana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora;
- nekretnine i pokretne stvari Kluba;
- druga imovinska prava.
Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom Kluba, u skladu sa zakonom.

Članak 33.

Klub stječe imovinu:
- od članarine;
- od dobrovoljnih priloga i darova;
- od dotacija iz proračuna;
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Klub može osnovati i biti suosnivač trgovačkih društava za obavljanje gospodarskih djelatnosti.
Imovinom kluba se gospodari i njome raspolaže u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Kluba.

Klub može stjecati nekretnine i pokretne stvari.

Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Izvršni odbor.

Predsjednik i tajnik ovlaštene su osobe za financijsko i materijalno poslovanje.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za predstavljanje Kluba.

Članak 34.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor Kluba podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII

PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 35.

Klub prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Kluba preostala imovina će pripasti nekoj udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve temeljem odluke Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja na temelju odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

Članak 36.

Likvidatora Kluba imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz Registra udruga.

VIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba nakon provedene rasprave.


Članak 38.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba. Tumačenje drugih akata daje Izvršni odbor Kluba.

Statut i drugi akti objavljuju se na oglasnoj ploči Kluba. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu,